ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ

10 ਸਾਲ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁਣ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ 13.50% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1000 / -ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 1000 / -ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ , ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤਾ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 15.00% ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੲਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਵਿਆਜਦਰ
ਰੁ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 1,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
13.50%
ਰੁ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 5,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
13.75%
ਰੁ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 15,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
14.00%
ਰੁ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 25,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
14.25%
ਰੁ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 50,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
14.50%
ਰੁ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 1,00,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
15.00%

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜੁਲਾਈ 1, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ।

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਹੈ ।

10 ਸਾਲ ਦੇ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ।

10 ਸਾਲ ਦੇ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

  • 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ – 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ – ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 9.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ – 10% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਾਲ ਵਿਕੱਲਪ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ।

ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 13.50% ਤੋਂ 15.00% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਨਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੀਕਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

10 ਸਾਲ ਫੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.