ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਯੋਗਤਾਬਿਨੈਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜ
ਪਰਿਪੱਕਤਾ(ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ)-ਮੁੱਲਹਰੇਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ
ਮਿਆਦ 72 ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ , ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ

* ਮਈ 03, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 72 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  • <= 36 ਮਹੀਨੇ → ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

  • <36 ਮਹੀਨੇ → ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • > 36 ਮਹੀਨੇ → ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਗਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 10.03% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ (ਤਿਮਾਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ) ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਐੱਡ-ਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਤ ਪਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ।

ਖੰਡਣ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.