ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ
ਯੋਗਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹ 1000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹ 100 ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਰਿਪੱਕਤਾ – ਮੁੱਲ ਹਰੇਕ ₹ 1,000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ₹ 2500
ਮਿਆਦ 72 ਮਹੀਨੇ
ਪੂਰਵ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਲੱਬਧ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60%, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ

*09 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 72 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ₹ 1,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ₹ 100 ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ?

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

  • <24 ਮਹੀਨੇ → ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • >24 ਮਹੀਨੇ → ਮੈਂਬਰ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਲੋਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ

ਅਸੀਂ, ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤੀਲਾਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ! ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ, ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।      

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 72 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ।    

ਬੇਦਾਅਵਾ : ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.