ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ

*Calculation is based on 365 days in a year.

* ਗਣਨਾ ਨਿਯਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਸੀਸੀਐੱਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਣਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ।


ਡੀਡੀ., ਆਰਡੀ, ਐਮਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (DD, RD, MIS, FD)

ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਇਨਕਮ ਪਲਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਫਡੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਆਰਡੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਐਮਆਈਐੱਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.