ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh Daily Deposite

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ

ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਡੀ(DD) ਯੋਜਨਾ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਗਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਦ (ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ)ਵਿਆਜ ਦਰ (% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ)
128.00
2410.00

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਣਜ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 03 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਵਿਆਜ ਦੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਹੈ।

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ?

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ 8% ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10% ਹੈ।

ਕੀ ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸਹੂਲਤ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:-
(ਏ) ਡੀਡੀਐਸ 01 ਸਾਲ:-

  • <= 03 ਮਹੀਨੇ → ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • 03 ਤੋਂ 05 ਮਹੀਨੇ → ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸੇਵਾ ਫੀਸ- 3% ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ → ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ,ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • > 07 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ→ 3% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ , ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • > 09 ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ → 430% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ,ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • 11 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ → 5% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ,ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ

(ਬੀ) ਡੀਡੀਐਸ 02 ਸਾਲ:-

  • <= 13 ਮਹੀਨੇ → ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
  • 13 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ → 3% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ → 4% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ,ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੀਸ 30/- ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੀ ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਹਾਂ!ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਡੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ 1000 / – ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 60% ਲੋਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਹੈ?

ਨਹੀਂ! ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੀਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਡੀਡੀ (DD) ਆਦਰਸ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਬਰਾਂ  ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਡੀਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੈਬਰਾਂ  ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਦੇ  ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੀਡੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ  ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼  ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਡੀਡੀ (DD)  ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ 1ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀ 1ਸਾਲ ਲਈ 8% ਅਤੇ 2ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿਗਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੈਨਿਕ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ!

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਦੈਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.