ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh Fix Deposite

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਆਕਰਸ਼ਕ ਐੱਫ.ਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਖੋ

ਮਿਆਦ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਸਾਲਾਨਾ) ਖਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ)
₹ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ
3 ਮਹੀਨੇ 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
6 ਮਹੀਨੇ 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
9 ਮਹੀਨੇ 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ
1 ਸਾਲ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
2 ਸਾਲ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
3 ਸਾਲ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
4 ਸਾਲ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
5 ਸਾਲ 10.00% 11.00% 10.25% 11.25% 10.50% 11.50% 10.75% 11.75%

ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ *

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 1.00% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ (50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਲਈ 1.00% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
01 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ, 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ.

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

  • 3 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ → ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ → ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਕੀਮ → ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: –

  • (ਏ) 3 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ: ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • (ਬੀ) 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ: ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60%
  • (ਸੀ) 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ: 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60%

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਲਈ 1% ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ।
ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਫ਼ਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਫਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਡੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7.50% ਅਤੇ 11.75% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਐੱਫਡੀ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਖੰਡਣ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.