ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್
Adarsh Gold Scheme

ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಸಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ amittak@adarshcredit.com.

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.