ત્વરિત લિંક
Adarsh Monthly Income

માસિક આવક

માસિક આવક યોજના (MIS) એક અનન્ય યોજના છે જ્યાં સભ્યો ચોક્કસ રકમનું રોકાણ કરી શકે છે અને અમારા સ્પર્ધાત્મક MIS વ્યાજ દર મુજબ કાર્યકાળના અંત સુધી દરેક મહિને વળતર મેળવી શકે છે. સભ્યો રોકાણની રકમ સાથે મુદત પસંદ કરી શકે છે અને તેના પર વ્યાજ મેળવી શકે છે.

સમયગાળો વ્યાજ દર (વાર્ષિક) વિશેષ વ્યાજ દર (ઉચક રોકાણ પર)
₹ 15 લાખ અને વધુ પરંતુ 50 લાખથી ઓછી રકમ માટે ₹ 50 લાખ અને વધુ પરંતુ 1 કરોડથી ઓછી રકમ માટે ₹ 1 કરોડ અને વધુ   
સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક
1 વર્ષ 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
2 વર્ષ 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
3 વર્ષ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
4 વર્ષ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
5 વર્ષ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
6 વર્ષ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%

વિશેષ વ્યાજ દરો *

માસિક આવક યોજના હેઠળ મહિલાઓ માટે 1.00% વધુ વ્યાજ
માસિક આવક યોજના અંતર્ગત વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે (50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સભ્યો) માટે 1.00% વધુ વ્યાજ
* વિશેષ વ્યાજ દર, સોસાયટીના નિયમો અને શરતોને આધીન
01 એપ્રિલ, 2018 થી વ્યાજદર અસરકારક.

અવારનવાર થતા પ્રશ્નો

માસિક આવક યોજનામાં મુદત કેટલી હોય છે?

અમારી માસિક આવક યોજના વિવિધ મુદતની છે જેમ કે 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ અને મહત્તમ 6 વર્ષનો સમયગાળો.

માસિક આવક યોજના માટે લઘુતમ રોકાણની રકમ શું છે?

માસિક આવક યોજના માટે રોકાણની લઘુતમ રકમ રૂ. 10,000 છે અને ત્યાર બાદ આ ઉત્પાદનમાં રૂ.100ના ગુણાંકમાં વધુ રોકાણ કરી શકાય છે.

માસિક આવક યોજનામાં સભ્ય કેટલું વ્યાજ મેળવી શકે છે?

આ ઉત્પાદનમાં વ્યાજના દર નીચે પ્રમાણે છે:-

 • 1 વર્ષ – 8.50% વાર્ષિક
 • 2 વર્ષ – 8.50% વાર્ષિક
 • 3 વર્ષ – 9.00% વાર્ષિક
 • 4 વર્ષ – 9.00% વાર્ષિક
 • 5 વર્ષ – 9.50% વાર્ષિક
 • 6 વર્ષ – 9.50% વાર્ષિક

માસિક આવક યોજનામાં અકાલીન પરિપકવતા માટેની કોઈ સુવિધા છે?

નીચે મુજબના નિયમો પ્રમાણે સભ્યો જમા રકમ ને અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે:

 • (A) 01 વર્ષની ડિપોઝિટ પર :- સભ્યો 06 મહિના પછી અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે.
 • (B) 02 વર્ષની ડિપોઝિટ પર :- સભ્યો 12 મહિના પછી અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે
 • (C) 02 વર્ષથી ઉપરની ડિપોઝિટ પર :- સભ્યો 24 મહિના પછી અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે

શું માસિક આવક યોજનામાં લોન માટે કોઈ સુવિધા છે?

1 અને 2 વર્ષની યોજનામાં:

 • 1 અને 2 વર્ષની યોજનામાં: જમા રકમના મહત્તમ 60% સુધી

3 વર્ષની યોજનામાં:

 • 3 વર્ષની યોજનામાં: 1 વર્ષ સુધી લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 3 વર્ષની યોજનામાં: 1 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 60% સુધી.

4 વર્ષની યોજનામાં:

 • 4 વર્ષની યોજનામાં: 1 વર્ષ સુધી લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 4 વર્ષની યોજનામાં: 1 વર્ષ થી 2 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 50% સુધી.
 • 4 વર્ષની યોજનામાં: 2 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 60% સુધી.

5 વર્ષની યોજનામાં:

 • 5 વર્ષની યોજનામાં: 2 વર્ષ સુધી લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 5 વર્ષની યોજનામાં: 2 વર્ષ થી 3 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 50% સુધી.
 • 5 વર્ષની યોજનામાં: 3 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 60% સુધી.

6 વર્ષની યોજનામાં:

 • 6 વર્ષની યોજનામાં: 3 વર્ષ સુધી લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 6 વર્ષની યોજનામાં: 3 વર્ષ થી 4 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 50% સુધી.
 • 6 વર્ષની યોજનામાં: 4 વર્ષ પછી જમા રકમના મહત્તમ 60% સુધી.

વ્યાજ દર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો અનુસાર લાગુ પડશે.

વરિષ્ઠ નાગરિકો અને મહિલાઓને વ્યાજના દરમાં કોઇ વિશેષ લાભ અપાય છે?

હા! બેઝિક વ્યાજદર ઉપરાત મહિલાઓને અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 1% વ્યાજ ચુકવાય છે. કોઇ મહિલા વરિષ્ઠ નાગરિક પણ હોય તો તેને માત્ર એક લાભ મળશે.

વ્યાજની ગણતરીમાં મૂલ્યની તારીખ અને પાકતી તારીખ સામેલ છે?

વ્યાજની ગણતરીમાં પ્રારંભિક તારીખ સામેલ છે જ્યારે પાકતી મુદતની તારીખ સામેલ નથી.

શ્રેષ્ઠ માસિક આવક યોજના (MIS)

આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીની અન્ય રોકાણ યોજનાઓની જેમ, MIS પણ ખાતરીપૂર્વકના સુરક્ષિત વળતરની ખાતરી આપે છે. અમારી માસિક આવક યોજના એ એક અનન્ય યોજના છે જેની અંદર સભ્યો ચોક્કસ રકમનું રોકાણ કરી શકે છે અને વિશિષ્ટ MIS વ્યાજ દર સાથે નિર્ધારિત મુદતની અંદર દર મહિને વળતર મેળવી શકે છે. સભ્ય રોકાણ રકમ અને મુદત પસંદ કરી શકે છે અને તે રકમ પર વ્યાજ મેળવી શકે છે.

અમે, આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઑપરેટિવ સોસાયટી ખાતે, આપને ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષ અને મહત્તમ 6 વર્ષ માટે MIS યોજના હેઠળ રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપીએ છીએ. MIS રોકાણની ઓછામાં ઓછી રકમ ₹ 10,000 છે, તે પછી આપ ₹ 1000 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો. અમે આપને 8% થી 11.25% સુધીમાં MIS વ્યાજ દરો આપીએ છીએ. આવા ઊંચા વ્યાજ દર સાથે, આદર્શ આપને શ્રેષ્ઠ માસિક આવક યોજના પુરી પાડે છે. આજે જ MIS માં રોકાણ કરો! જો આપ 15 લાખથી 1 કરોડ સુધીની ઉચક રકમનું રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હોય તો વિશેષ ઊંચા વ્યાજદર મેળવો.

ડિસક્લેમર/અસ્વીકૃતિ: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

માસિક આવક યોજના માટે પૂછપરછ કરો

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.