ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್
Adarsh Monthly Income

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ

ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಎಸ್) ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಿಂಗಳ (ಎಂಐಎಸ್) ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಸದಸ್ಯರು ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅವಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ವಾರ್ಷಿಕ) ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ)
₹ 15 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ₹ 50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಆದರೆ ₹ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುય ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ
1 ವರ್ಷ્ષ 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
2 ವರ್ಷಗಳು 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
3 ವರ್ಷಗಳು 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
4 ವರ್ಷಗಳು 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
5 ವರ್ಷಗಳು 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
6 ವರ್ಷಗಳು 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%

ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು *

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ (50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ).
*ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2018 ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಏನು?

ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆ 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಕಾಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಏನು?

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 10,000 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,000. ದಂತೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-

 • 1 ವರ್ಷ – 8.50% ವಾರ್ಷಿಕ
 • 2 ವರ್ಷಗಳು – 8.50% ವಾರ್ಷಿಕ
 • 3 ವರ್ಷಗಳು – 9.00% ವಾರ್ಷಿಕ
 • 4 ವರ್ಷ – 9.00% ವಾರ್ಷಿಕ
 • 5 ವರ್ಷ – 9.50% ವಾರ್ಷಿಕ
 • 6 ವರ್ಷಗಳು – 9.50% ವಾರ್ಷಿಕ

ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಠೇವಣಿ ಅಕಾಲಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು:-

 • (A) 01 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ: – ಸದಸ್ಯರು 06 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
 • (B) 02 ವರ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ:- ಸದಸ್ಯರು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
 • (C) 02 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ: – ಸದಸ್ಯರು 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

1 ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

 • 1 ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಗರಿಷ್ಟ 60% ವರೆಗೆ.

3 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

 • 3 ವರ್ಷ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 1 ವರ್ಷ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • 3 ವರ್ಷ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 60%.

4 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

 • 4 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 1 ವರ್ಷ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • 4 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇ .50 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ.
 • 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ: 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 60% ವರೆಗೆ.

5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

 • 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 2 ವರ್ಷ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ.
 • 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 60% ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ.

6 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

 • 6 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು 3 ವರ್ಷ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • 6 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50%.
 • 6 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 60% ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ.

ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 0.50% ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1% ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೌಲ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆಯೇ?

ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಪ್ಶನ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಎಸ್)

ಆದರ್ಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಇತರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ,ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನುMIS ಸಹ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಲು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ MIS ಬಡ್ಡಿದರದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಾವು ಆದರ್ಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ,ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲMISಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. MISಹೂಡಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವು ₹ 10,000 ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನೀವು ₹ 1000 ದಂತೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು MIS ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು8% ರಿಂದ 11.25%ವಿವಿಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ,ಆದರ್ಶ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇಂದೇ MIS ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ! ನೀವು 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಆದರ್ಶ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.