ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh Monthly Income

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐੱਸ) ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਮਆਈਐੱਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਆਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ (ਸਾਲਾਨਾ) ਖਾਸ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ (ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ)
₹ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
1 ਸਾਲ 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
2 ਸਾਲ 8.50% 9.50% 8.75% 9.75% 9.00% 10.00% 9.25% 10.25%
3 ਸਾਲ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
4 ਸਾਲ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
5 ਸਾਲ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
6 ਸਾਲ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ *

ਐਮਆਈਐੱਸ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1.00% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ
ਐਮਆਈਐਸ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਲਈ 1.00% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ
* ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ.
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 10,000 ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

 • 1 ਸਾਲ – 8.50% ਸਾਲਾਨਾ
 • 2 ਸਾਲ – 8.50% ਸਾਲਾਨਾ
 • 3 ਸਾਲ – 9.00% ਸਾਲਾਨਾ
 • 4 ਸਾਲ – 9.00% ਸਾਲਾਨਾ
 • 5 ਸਾਲ – 9.50% ਸਲਾਨਾ
 • 6 ਸਾਲ – 9.50% ਸਲਾਨਾ

ਕੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

 • (A) 01 ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ: – ਮੈਂਬਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • (B) 02 ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ: – ਮੈਂਬਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • (C) 02 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ: – ਮੈਂਬਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:

 • 1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਤੱਕ.

3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:

 • 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  60% ਤੱਕ।

4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:

 • 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਤੱਕ।
 • 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  60% ਤੱਕ।

5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:

 • 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:  2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ: 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਤੱਕ।
 • 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਤੱਕ।

6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ:

 • 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ: 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਤੱਕ।
 • 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਤੱਕ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਔਰਤਾਂ ਲਈ 0.50% ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵਿਆਜ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐਸ)

ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਮਆਈਐਸ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ  ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮਆਈਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਆਈਐਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 8% ਤੋਂ 11.25 ਤੱਕ ਐਮਆਈਐਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ  ਹਾਂ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.